REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku od kuriéra neprebrať. 

 

Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru:

Ak tovar nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti predávajúceho.

V prípade, že je možné chybu odstrániť, má kupujúci právo na včasné a riadne odstránenie – má právo na výmenu tovaru.
V prípade, že nie je možné chybný tovar vymeniť, zákazníkovi bude vrátená čiastka za chybný tovar po skontrolovaní vráteného tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim a jeho nesprávnym používaním výrobku.

Kupujúci je povinný pri reklamácii v zákonnej lehote preukázať kúpnu zmluvu /faktúru/ a v prípade vydania aj záručný list. 

Predávajúci vybaví reklamáciu v zákonnej lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa podania reklamácie. 

 

Adresa na zaslanie reklamovaného tovaru:

Lenka Kazimírová – DENATO

Pluhová 49 /Areál Spektra/

831 03 Bratislava

Pred zaslaním tovaru prosím vyplňte tento Reklamačný formulár, ktorý odošlite spolu s tovarom alebo na email: denato@denato.sk.

K reklamovanému tovaru prosím priložte daňový doklad o kúpe tovaru.

V prípade, že reklamovaný tovar je zaslaný predávajúcemu poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba zásielku preberie, skontroluje zásielku a dokumentáciu. Dátum na lehotu reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa. 

Tovar poslaný na dobierku nebude prebraný.

Odporúčame tovar dôkladne zabaliť, aby nedošlo k neho poškodeniu pri preprave.

  

Reklamačný poriadok vypracovaný podľa zákona č. 250 /2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka.

Vzťahuje sa na spotrebný tovar kupovaný za účelom osobnej spotreby, u ktorého sú v záručnej lehote uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby.
Tieto ustanovenia neplatia pre právnickú osobu, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania. Zodpovednosť za chyby sa v tomto prípade riadi § 422 a nasl. Obchodným zákonníkom SR.